Tag - آیا برای بهبود رنک باید از anchor textهای زیادی استفاده کرد